Hodnoty v čínskej justícii

Stanley Lubman: China’s Criminal Justice Value System Makes Reform Moot

Po prvý krát od roku 1996 sa Číne pripravuje úprava trestného práva procesného. To, ako bude nový zákon fungovať, bude závisieť na myslení účastníkov čínskeho „politicko-právneho systému”, ktorí budú potrební aby sa zákon uviedol do praxe. Aká je pravdepodobnosť, že títo účastníci – policajti, prokurátori a sudcovia – budú schopní splniť požiadavky zákona?

Nový výskum ukazuje, že vzhľadom na hodnotový systém na ktorom je čínske trestné právo založené, na to aby sa zvýšila jeho úroveň bude treba viac ako iba revidovať zákony na papieri [a to aj za predpokladu, že zmeny v zákone by boli nakoniec iba pozitívne].
Výskum bol nedávno publikovaný v knihe „Čínske trestné právo: empirické vyšetrovanie“ od Deana Mikea McConvillea z fakulty práva Čínskej univerzity v Hongkongu a piatich spoluautorov. Opiera sa o empirický výskum v miere veľmi nezvyčajnej pre zahraničné štúdie čínskeho trestného práva a najmä sa zameriava na každodenné prípady bez politického významu.

Rozhovory s takmer 300 prokurátormi, sudcami a právnikmi prinášajú konkrétne príklady ako ťažké je zabezpečiť dodržiavanie existujúcich zákonov o trestnom konaní v Číne.

Všimnime si napríklad pohnútky prokuratúry. Podľa čínskeho práva prokurátori, ktorí zistia, že dôkazy proti žalovanému sú nedostatočné sú povinní vrátiť prípad späť na políciu na ďalšie preskúmanie. McConville a spolupracovníci zistili, že v praxi majú prokurátori tendenciu pretláčať aj prípady v ktorých sú dôkazy povrchné aby sa zabránilo poškodeniu vyšetrovateľovho kariérneho postupu a platu. „Niekoľko prípadov nie je stíhaných“ citujú autori jedného z prokurátorov. „Na polícii existujú vnútorné predpisy: vyšetrovateľ bude mať znížené hodnotenie ak sa jeho prípad vráti.“

Kniha nachádza podobné problémy s úlohou, ktorú hrajú v trestných veciach sudcovia. Napríklad podľa trestného práva procesného je množstvo informácií poskytnutých sudcom pred procesom obmedzené v snahe zabrániť zaujatosti v prospech prokurátorov. Sudcovská príprava na prípad nezahŕňa opustenie priestorov súdu aby sa stretli s obžalovanými alebo sa zapojili do zhromažďovania dôkazov o prípade pred začatím procesu.
Jednako však viacerí sudcovia vedú ich vlastné predprocesné vyšetrovanie a preverovanie čo ilustruje jedno sudcovské vyhlásenie, že sa často zhovára s obvinenými „aby zistil jeho pohľad a či jeho priznaním“.

Sudcovia tiež často pracujú v tandeme s prokurátormi. Hoci preskúmanie prípadu súdom má byť nezávislé od pohľadu prokuratúry autori zistili, že niektorí sudcovia často preskúmavajú prípad v spolupráci s prokuratúrou. Ako priznal jeden sudca: „ Aj keď, aby bola zaistená objektívnosť a nestrannosť, by som nemal čítať prípad pred procesom, stále si pozriem spisy prípadu. No robiac tak budem do určitej miery ovplyvnený obžalobou“.

Ďalším dôvodom na znepokojenie je zistenie autorov, že úlohou systému je odsúdiť. Hoci existuje právne ustanovenie pre prokurátorov aby požiadali súd o povolenie stiahnuť prípad prokurátor povedal: „Možno kvôli systému dúfame, že každý prípad ktorý stíhame bude viesť k zisteniu viny súdmi. Naša celoročná práca bude zbytočná a strácame česť a dobré body ak bude jedno rozhodnutie o nevine.“ Skutočne, kniha zisťuje, že sú určené želané percentá oslobodzujúcich rozsudkov, ktoré sú ešte akceptovateľné alebo ktoré môžu vyvolať sankcie ak sa prekročia.

Rozsiahly výskum autorov zameraný na právnu kultúru systému ohromujúco ukazuje hodnoty, ktoré bránia uplatňovaniu trestného práva v Číne. Autori kládli hlavný dôraz na vyhodnocovacie postupy v rámci terajšieho trestného práva procesného, takže čínsky zákon je jediný použitý právny štandard. S cieľom pochopiť „pracovné postupy a filozofie“ prokurátorov, sudcov a právnikov skúmali trestný proces v každej fáze na trinástich prvo- a druhostupňových súdoch „v takmer všetkých čínskych regiónoch“ pomocou rozhovorov a pozorovaní uskutočňovaných v rokoch 2001 až 2006 s určitými dodatočnými dosledovaniami v rokoch 2007 až 2009.
Medzi ich najdôležitejšie zistenia patrí, že vzťah medzi prokurátormi a sudcami má tendenciu byť tak blízky, že je „malý priestor pre právnikov pracovať vo vnútri“. Zjednodušene to vystihuje citát sudcu hovoriaceho, že „polícia, sudca a prokurátor sú v jednej rodine“.

Pokiaľ ide o sudcov, tvrdia autori, „je jasná ich vernosť. Vidia to tak, že jednoducho sú jednou časťou trestnoprávnej mašinérie, ktorá bola ustanovená za účelom riešenie kriminálnych prípadov… až po odsúdenie a trest.“

Z rozhovorov vyplynulo, že niektorí účastníci by boli radšej keby bola úroveň zákonnosti vyššia. Napokon je však trestné právo „proces, ktorý vyžaduje záruku výsledkov (odsúdenie)“.
Autori píšu, že napriek „hľadaniu spravodlivého procesu“ hodnotový systém umožňuje výnimky, ktoré porušujú zákon. Porušenia zákona sa stali „systematické a zakorenené… pravidlá, ktoré treba dodržiavať sú úplne odlišné od formálnych pravidiel“ trestného práva procesného a iba zmena právnych predpisov nezlepší práva ani spoľahlivosť systému. Pre štátostranu bude nevyhnutné „zahodiť predsudky a prijať nové a liberálne hodnoty… reformu systému a nie reformu práva“.

V súčasnosti štátostrana nemá záujem na reformu hlavných hodnôt, a naozaj, čeliac narastajúcemu sociálnemu napätiu „riadenie spoločnosti“ získalo väčšiu prioritu ako dodržiavanie zákona. Môže byť dosiahnutý čiastočný pokrok, ale hodnotový systém bude pokračovať v narúšaní práva aj po jeho zmene.

Stanley Lubman, dlhoročný špecialista na čínske právo, je významný prednášateľ pôsobiaci na Kalifornskej univerzite, Berkley, Škole práva a autor knihy „Vták v klietke: Právna reforma v Číne po Maovi“ (Stanford University Press, 1999).

Recenzia bola zverejnená na blogu China Real Time Report patriacemu pod Wall Street Journal http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2012/02/07/chinas-criminal-justice-value-system-makes-reform-moot/

Autobusový preklad: Tibor Blažko.

P. S. V Číne, podobne ako lekári, nemajú všetci sudcovia potrebné vzdelanie. No už v roku 2006 mala väčšina sudcov a prokurátorov ukončenú univerzitu (čo je zhruba zdvojnásobenie oproti obdobiu začiatkom 90tych rokov). V tomto čase sa experimentovalo aj s počítačovým programom, ktorý navrhoval trest, aj keď konečné rozhodnutie zostalo na sudcoch.

P. S. 2
51 obžalovaných pred budovou súdu http://www.chinasmack.com/2012/pictures/51-criminal-suspects-publicly-shamed-sentenced-in-henan.html

https://tblazko.wordpress.com/2009/12/30/staznosti-naroda-cinskeho/

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.