English needed XI.

Články na tému plánovanej urbanizácie v Číne. Hneď prvý je po slovensky.

http://reality.etrend.sk/realitny-biznis/cinsky-megaplan-250-milionov-ludi-do-miest.html
Čínska vláda … pretláča svoj ambiciózny plán – do roku 2020 dostať do veľkomiest ďalších 250 miliónov ľudí. … Takýto nápad však má množstvo nedostatkov a rizík … Sústrediť obyvateľstvo do miest už chceli aj krajiny na americkom kontinente. Skeptici však upozorňujú, že v Mexiku ani v Brazílii to nedopadlo najlepšie, nakoľko masívna urbanizácia napokon viedla k vytvoreniu slumov a rastu najnižšej triedy.

Ja k tomu dodám, že vznik slumov v Číne je obmedzovaný takzvaným Hukou, preukazom, ktorý definuje príslušnosť k danému miestu, takže presťahovanie sa inde v rámci Číny nie je také jednoduché. Aj keď sa dnes dá presunúť za prácou inde, na iných miestach sa strácajú sociálne výhody napr. prístup k vzdelaniu pre deti. Jedným z plánov, ktorých implementácia sa už na niektorých miestach rozbehla, je Hukou postupne rušiť. Najskôr iba ako rozšírenie na väčšiu oblasť, umožňujúce sa dedinčanom presťahovať do väčšieho mesta v rámci provincie.
K téme viď aj záver https://tblazko.wordpress.com/2010/03/14/nejsou-lidi/

http://www.economist.com/blogs/analects/2013/08/urbanisation-and-growth
Anett Hofmann of the London School of Economics and Guanghua Wan of the Asian Development Bank … while they seek and find indications that growth causes urbanisation, they do not themselves investigate the reverse sort of causality. They leave off noting instead that “attempts to identify a causal effect of urbanisation on growth have so far been unsuccessful” [emphasis theirs].

Anett Hofmann(ová) z London School of Economics a Guanghua Wan z Ázijskej rozvojovej banky … zatiaľ čo hľadajú a nachádzajú známky toho, že rast spôsobuje urbanizáciu, sami nevyšetrujú opačný druh kauzality. Namiesto toho tvrdia, že “pokusy identifikovať kauzálny efekt urbanizácie na rast boli doteraz neúspešné”

http://blog.mpettis.com/2013/08/the-urbanization-fallacy/
Urbanization itself responds to growth. Countries do not grow because they urbanize, in other words, they urbanize because they are growing and there are more good, productive jobs in the cities than in the countryside. In that sense urbanization is not a growth machine. It is simply a pro-cyclical process that accommodates growth when growth is rising and reduces it when it falls.
And pro-cyclicality is a bad thing, not a good thing.

Samotná urbanizácia reaguje na rast. Krajina nerastú pretože urbanizujú; inými slovami urbanizujú pretože rastú a je viac dobrých, produktívnych pracovných miest v mestách než na vidieku. V tomto zmysle urbanizácia nie je rastový mechanizmus. Je to proste pro-cyklický proces, ktorý pomáha rastu, keď sa rast zvyšuje a znižuje ho keď klesá.
A pro-cyklickosť je zlá vec, nie dobrá.

Výber a poznámky: Tibor Blažko.

Pôvodne publikované na http://cina.exil.sk.

Kvôli spamu je diskusia uzavretá. Príspevky posielajte cez tblazko@gmail.com.

Reklamy